Üldtingimused

Järgnevad tingimused kehtivad eranditult juriidilistele toimingutele, mis ei hõlma lõppkasutajat.

Müügi- ja tarnetingimused (PDF | 520 KB)

GEZE Scandinavia AB müügi ja kohaletoomise üldtingimused

§ 1 Kohaldamistingimused

Alltoodud tingimused kehtivad GEZE Scandinavia AB (GEZE) toodete müügile, tarnele ja paigaldusele, kui kirjas pole täpsustatud teisiti.

§ 2 Spetsiaalsed määratlused

„Leping“ tähendab toodete ostu puudutavaid kokkuleppeid, mille poolteks on GEZE ja KLIENT. „Toode“ või „Tooted“ tähendavad kõiki GEZE mistahes ajal müüdud tooteid. „Tehnilised dokumendid“ võivad tähendada mistahes tehnilist infot, jooniseid, pilte või muid materjale, mida GEZE KLIENDILE edastab või kättesaadavaks muudab, olenemata sellest, kas seda tehase füüsiliselt, elektrooniliselt või muul viisil. „Lõppkasutaja“ tähendab toote kasutajat.

§ 3 Pakkumine

Kui kirjalikus lepingus pole määratud teisiti, kehtib pakkumine 30 päeva alates pakkumise loomise kuupäevast.

§ 4 Info ja tehnilised dokumendid

Kogu info ja juhendid kaalu, mõõtmete, võimsuse, hindade ja tehniliste väärtuste kohta ning muu GEZE turundusmaterjalides sisalduv info, kaasa arvatud kataloogid, brošüürid, lendlehed, reklaamid, pildimaterjalide ja hinnanimekirjad jne, mis antakse KLIENDILE,on ainult hinnangulised ning neid ei pea võtma garantii ega täpse infona. Tehnilisi dokumente ei tohi ilma GEZE eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada millekski muuks kui KLIENDI ligipääsemiseks tehnilistele dokumentidele ning neid ei tohi ilma GEZE eelneva loata kopeerida, taastoota, üle anda ega muul viisil kolmandale osapoolele edastada.

§ 5 Muudatused konstruktsioonis

GEZE jätab endale õiguse ilma KLIENTI eelnevalt teavitamata teha selliseid muudatusi konstruktsioonis, materjalivalikus, soorituses jne, kui GEZE seda vajalikuks peab. GEZE on aga kohustatud tagama, et need muudatused ei põhjusta mistahes kahju toodete kvaliteedile, võimsusele ega eluliselt vajalikele kasutusomadustele. Need muudatused ei tähenda mistahes kompensatsiooni KLIENDILE.

§ 6 Transpordikulud ja riski üleandmine

Müük tehakse otse tehasest või müügipunktist, kui osapoolte vahel pole kirjalikult tarnetingimustes teisiti kokku lepitud. KLIENT peab kandma kõik toote GEZE tehase vastavast müügikohast tarnimisega seotud kulud ja riskid. Transpordi eest vastutab KLIENT. See jaotis 6 kehtib ka tarnete korral, mida teeb GEZE alltöövõtja, kusjuures GEZE tehase või müügipunkti asemel kehtib alltöövõtja müügipunkt. Olenemata kokkulepitud tarnetingimustest on GEZE-l õigus KLIENDILT ootamatuid kulusid nõuda.

§ 7 Hinnad, arved ja maksed

Hinnakiri näitab netohinda käibemaksuta, kui pole viidatud teisiti. Hinnakirjades võib leiduda kirjavigu. GEZE jätab endale õiguse hindu muuta. GEZE-l on õigus pakkumiste hinda ning hinnakirjades olevat hinda muuta, kui valuutavahetusmäär, millest 1. jaanuaril otsustatud iga-aastane hind oleneb, jooksva kalendriaasta jooksul muutub. GEZE võtab, kui kohaldatav, 80 senti määra kohandamisest (EUR – SEK) pärast Toodete tarnet. Arve tehakse toote kohaletarnimisel, ja paigaldamise eest, kui see on lõpetatud. Arve tasumise tähtaeg on 30 päeva alates arve kuupäevast, kui poolte vahel pole kirjalikult teisiti kokku lepitud. Makse tuleb teha GEZE näidatud kontole. Kui KLIENT õigeaegselt ei tasu, on GEZE-l õigus hilise makse intressile alates tähtajast kuni makse tegemiseni vastavalt intressiseadusele (SW. Räntelagen).

§ 8 Omandus

Müüdud toode jääb GEZE omandiks, kuni makse on tehtud.

§ 9 Viivitused

GEZE toob kviitungil ära hinnangulise tarneaja. Kui GEZE leiab, et eeldatavast tarneajast ei saa kinni pidada, annab GEZE KLIENDILE kirjalikult teada uuest oodatavast tarneajast. Sellises olukorras pole KLIENDIL õigus tarneviivituse eest nõuet esitada.

GEZE ei võta vastutust otsese või kaudse kahju eest KLIENDILE, mis on seotud viivitusega, välja arvatud juhul, kui viivituse põhjustab GEZE hooletus. Veel enam, GEZE vastutus viivituse eest ei ületa mingil juhul toote hinda, mida viivitus puudutab. Kui viivitus on märkimisväärne, võib KLIENT ostu tühistada.

§ 10 Toote tagastamine

Toote saab tagastada ainult pärast KLIENDI ja GEZE vahelist kirjaliku lepingu sõlmimist. Kokkulepitud tagastuse korral võib GEZE esitada KLIENDILE arve 20 protsendi ulatuses toote hinnast.

§ 11 Kaebused, defektid ja piiratud vastutus

KLIENT on kohustatud kohe lõppkliendina parandusi või hooldusteenuseid tehes defekte parandama. Osapoolte vahel on KLIENT vastutav kahjude eest, mille KLIENT on põhjustanud lõppkasutajale KLIENDI hooletuse tõttu. KLIENT ei tohi esitada kaebust, et toode on defektiga, kui KLIENT pole kümne (10) päeva jooksul pärast KLIENT on märkinud või vandunud, et pole defekti märgaud, GEZE-t defekti osas teavitanud (kaebus).

Kui KLIENT ei teavita kahe (2) aasta jooksul KLIENDI tootekviitungi saamisest, kaotab KLIENT õiguse defektist teatada. Kaebus tuleb teha kirjalikult, täites GEZE kaebusevormi, ja võimalikud vigased komponendid tuleb pärast kirjaliku palve kirjutamist saata GEZE-le inspektsiooniks, kusjuures KLIENT maksab transpordikulud. GEZE võtab endale 24-kuise perioodi jooksul pärast tarnet, mõistliku aja jooksul kohustuse tarnida asendatavad tooted või neid omal valikul remontida, kui KLIENT tõestab, et toodetel on defekt, ja teavitab sellest ettenähtud ajavahemiku jooksul. Kui KLIENT parandab tervenisti või osaliselt toodet ise, pole GEZE-l KLIENDI suhtes mingeid kohustusi ega siduvaid põhjuseid ning KLIENT kaotab õiguse kaebusele. Varuosi puudutavas, mis on seotud GEZE tehtavate parandustega, saab kaebuse aeg läbi samal ajal kui kaebuste esitamine toote osas, mis on toodud jaotises 11.

GEZE kohustused ei hõlma olukordi, kus defekt tekib seetõttu, et toodet ei paigaldata või hooldata professionaalselt ega kasutata vastavalt GEZE kirjalikele juhistele, muudatused või tehnilised mõõtmised on tehtud ilma GEZE eelneva kirjaliku loata või äärmuslike tingimuste korral, näiteks, aga mitte ainult, kliima mõju jne. Kui asendustoodete parandus või tarne ei toimu mõistlikul ajal pärast teavitamist, võib KLIENT nõuda hinna vähendamist. KLIENT ei tohi ise parandusi teha. GEZE ei võta vastutust kaudsete kahjude või järgnenud kahjude eest, kaasa arvatud, aga mitte ainult, tuli peatumine või kadu. Veel enam, GEZE vastutus ei ületa defektse toote hinda.

§ 12 Lepingu rikkumine

Mõlemal poolel on õigus lepingust kohese jõustumisega taganeda ning nõuda teiselt poolelt sellest lepingust tulenevate tingimuste rikkumise väärtuses kompensatsiooni. Kui pool vihjab lepingu rikkumisele, peab ta sellest teist poolt kirjalikult teavitama kümne (10) päeva jooksul pärast seda, kui esimene pool sai teadlikuks lepingu rikkumisele viitavatest asjaoludest, ning kui seda saab parandada, andma teisele poolele maksimaalselt kümme (10) päeva vea parandamiseks. Kui see pool vaatamata ülalmainitud protseduurile seda viga ei paranda, on teisel poolel õigus leping edasiste teavitusteta katkestada.

Poolel on ka õigus leping peatada kohe, kui teine pool (i) viivitab maksetega või firma on välja kuulutaud pankroti või (ii) rikub vastavalt jaotisele 14 konfidentsiaalsuskohustust.

§ 13 Vastutusest vabastamine – vääramatu jõud

Järgnevad tingimused toovad kaasa vastutusest vabastamise poolte jaoks, kui sellised tingimused takistavad lepingu täitmist või muudavad täitmise ebamõistlikult raskendatuks: töövaidlused, streigid, lukustamised või muud tingimused, mis on poolte kontrolli alt väljas, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tulekahju, sõda, mobilisatsioon või erakorraline ajateenistus, avalikud tasud, maavärin, valuutapiirangud, ülestõusud ja rahutused, häired transpordis, häired raha edastamisel, vee ja muude varude ning üldisne materjalipuudus, suurem koondumine ja viga või viivitus tarnega alltöövõtjalt. Osapool, kes viitab vastutusest vabastamisele vääramatu jõu tõttu, peab viivitamata teavitama teist poolt kirjalikult sündmuse kulust ja selle lõppemisest. Mõlemal poolel on õigus pärast kirjalikku märgukirja leping lõpetada, kui mistahes ülaltoodud tingimus muudab lepingu täitmise võimatuks.

§ 14 Konfidentsiaalsus

Mõlemad osapooled lubavad lepingu kestel ning üks (1) aasta pärast selle lõppemist tingimusteta järgida kõiki poolte ja muude äriliste ja/või tehniliste tingimuste konfidentsiaalsust, millele üks osapooltest on juhtinud teise osapoole tähelepanu seoses koostööga ning mis pole otseselt avalik ning on oma olemuselt konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsuse rikkumine kuulub kompenseerimisele.

§ 15 Litsents

KLIENT on vastutav vajalike lubade hankimise eest toote tarneks ja maksab sellega seonduvad kulud.

§ 16 Muu

KLIENT on kohustatud tagama tarnitud toote omaduste kohta õiged juhendid turul, kui ei saa eeldada, et sellised omadused on üldtuntud, ja tagama muud pakendid, kasutusjuhendid ja muu, milles on vajalikud kirjeldused ja hoiatustekstid.

§ 17 Seaduse ja kompetentse kohtu valik

Lepingut haldab Rootsi seadus ja sellest lepingust tulenevad võimalikud vaidlused lahendab selle piirkonna kohus, kus asub GEZE registreeritud kontor.